Privacybeleid Eerste Hulp Bij Autisme

1. Algemene informatie en redenen voor gegevensverzameling

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de VZW Inzicht, met maatschappelijke zetel te Hoogveldweg 30 bus 11, 2500 Lier en ondernemingsnummer: 0670.511.114 RPR Antwerpen (Afdeling Mechelen) (hierna "Eerste Hulp Bij Autisme").

In het kader van de verlening van haar Eerste Hulp Bij Autisme dienst, verwerkt Eerste Hulp Bij Autisme verschillende soorten persoonsgegevens van jou en dit voor diverse doeleinden. De verzamelde gegevens worden opgeslagen en beheerd in systemen die gecontroleerd worden door Eerste Hulp Bij Autisme, dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat Eerste Hulp Bij Autisme het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens bepaalt.

Bij Eerste Hulp Bij Autisme vinden we de bescherming van je privacy belangrijk. Daarom willen we je in dit Privacybeleid zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij deze gegevens bewaren, wat je privacyrechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen. We raden je daarom aan om dit Privacybeleid grondig door te nemen. Mocht je hieromtrent vragen hebben, dan kan je ons uiteraard altijd contacteren via de onderstaande contactgegevens.

2. Hoe ontvangen we informatie over u?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens (Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning) uit verschillende bronnen:

 • Gegevens die u vrijwillig zelf aan ons verstrekt:
  Om van de gratis Eerste Hulp Bij Autisme dienstverlening gebruik te kunnen maken, dien je een invulformulier en vragenlijst in te vullen zodat één coaching gesprek al onmiddellijk waardevolle informatie voor je kan opleveren.
  Er zal je aldus gevraagd worden bepaalde gegevens te verstrekken, zoals b.v. je naam, voornaam,  postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, ...
  Ook indien je je opgeeft om op de hoogte te blijven van onze werking (nieuws, nieuwe activiteiten, ...), kan je gevraagd worden bepaalde (bijkomende) gegevens te verstrekken.
  Daarnaast zullen wij gegevens verzamelen als je met ons in contact treedt per e-mail of telefonisch (bv. wanneer je vragen hebt over onze diensten of zelf bepaalde beoordelingen over  diensten geeft), via online toepassingen (bv. inschrijven voor nieuwsbrieven, via e-formulieren, ...), gegevensverstrekking via mobiele apps of andere 'social media' toepassingen zoals Facebook en LinkedIn).
 • Gegevens die we verzamelen op basis van je gebruik van onze diensten:
  Tevens verzamelen we gegevens over hoe je onze diensten gebruikt en de toestellen die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten (bv. locatiegegevens, IP-adressen, unieke identifiers (bijv. MAC-adres en UUID), ...).
  Daarnaast gebruiken we op onze websites en apps cookies en gelijkaardige technologieën om o.a. de gebruikservaring te verbeteren. Meer details daarover vind je terug in paragraaf 7.

Ter info: via uw apparaat kan ook niet-persoonsgegevens informatie doorgegeven worden ifv samengevoegde gegevens over gebruik/technische gegevens zoals bepaalde software- en hardwaregegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat een apparaat gebruikt, taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van onze site te verbeteren.

3. Welke gegevens verzamelen we?

Eerste Hulp Bij Autisme verwerkt de volgende types persoonsgegevens :

 • Identificatie- en contactgegevens:
  Eerste Hulp Bij Autisme verwerkt de identificatie- en contactgegevens die je opgeeft als jij je registreert om gebruik te maken van de gratis Eerste Hulp Bij Autisme dienstverlening.
  De gegevens die wij in dit verband verwerken zijn bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, en geslacht evenals gegevens omtrent je diagnose.
  Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Indien de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven, dan kan je de registratieprocedure niet voltooien indien je de gevraagde informatie niet opgeeft omdat wij anders niet in staat zijn om de diensten (in optimale omstandigheden) aan je te leveren.
 • Gebruiksgegevens: Wij verwerken tevens de gegevens die wij ontvangen wanneer je van onze diensten gebruik maakt. Bijvoorbeeld: de datum, het tijdstip en de duur van een coaching gesprek.
  Wij gebruiken deze gegevens onder meer om transparant te zijn naar onze werkingskosten toe.
 • andere gegevens die je zelf meedeelt:
  Wij verwerken tevens de informatie die wij verkrijgen als je een vraag stelt per e-mail of contact met ons opneemt (bv. via telefoon of 'social media' toepassingen zoals Facebook of LinkedIn). Ook verwerken wij informatie die wij verkrijgen via marktonderzoeken (surveys/vragenlijsten) die wij uitvoeren en waaraan je uit vrije wil zou deelnemen.

4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van onze dienstverlening naar jou toe (bv. verstrekken van informatie aan jou, het leveren van onze producten en diensten,etc.);
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. naleving fiscale wetgeving, informatieverstrekking aan overheidsdiensten in het kader van gerechtelijke onderzoeken, etc.)
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy (bv. in geval van marketing en reclame voor onze diensten).

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie hogervermelde redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Concreet verzamelen wij jouw persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

 • Om je aanvraag voor onze diensten in behandeling te nemen: wanneer je nog geen gebruik hebt gemaakt van Eerste Hulp Bij Autisme en je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze gratis Eerste Hulp Bij Autisme dienst, dan hebben we in ieder geval je contactgegevens nodig. Alle informatie die wij in deze (pre) fase over je ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien. Wanneer je uiteindelijk beslist om effectief van de Eerste Hulp Bij Autisme gebruik te maken, dan dien je voor het beheer van onze contractuele relatie een aantal persoonsgegevens mee te delen.
  Indien je je gegevens invulde op onze website, maar het proces niet volledig afrondde, sturen we je eenmalig een reminder via e-mail.
 • Om onze diensten te kunnen verlenen: We gebruiken de gegevens in de eerste plaats voor het leveren van onze diensten en voor alle administratie daaromtrent. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de diensten of om je meer informatie te verstrekken over de diensten. 
 • Om onze dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: We kunnen gebruikmaken van onze algemene gebruiksinformatie om verbeterpunten in onze dienstverlening te identificeren. Dit gebeurt onder meer aan de hand van jouw feedback over onze diensten, gegevens die we bekomen tijdens onze contacten met jou (bv. schriftelijk of telefonisch), vragen van jou of het opnemen van de gesprekken van onze klantendienst. Mogelijk zal je ook gevraagd worden om vrijwillig deel te nemen aan bepaalde bevragingen zodat wij onze diensten kunnen evalueren en verbeteren en/of nieuwe producten of diensten kunnen onderzoeken en ontwikkelen.
 • Om je op de hoogte te houden van nieuws, toekomstige acties/promoties en diensten van Eerste Hulp Bij Autisme: Eerste Hulp Bij Autisme kan je contactgegevens ook gebruiken om met je te communiceren (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) over nieuws, toekomstige acties/ promoties waarvan wij denken dat die voor je interessant zijn of om nieuwe diensten aan te bieden van Eerste Hulp Bij Autisme. De gegevens waarover wij beschikken kunnen wij eveneens aanwenden voor profileringsdoeleinden (d.i. het indelen van jou in de ene of andere categorie met het oog op het versturen van specifieke marketing), tenzij je hiertegen bezwaar zou formuleren (zie hieronder: 'recht van bezwaar'). Eerste Hulp Bij Autisme houdt hierbij steeds rekening met jouw persoonlijke voorkeuren. Het is ook mogelijk dat wij je benaderen wanneer je geen klant meer bent bij Eerste Hulp Bij Autisme, en dit tot maximaal 24 maanden na het einde van onze relatie.
 • Om je online gerichte boodschappen of advertenties te tonen: Eerste Hulp Bij Autisme kan je contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) delen in gepseudonimiseerde vorm met online marketingbedrijven zoals Google en Facebook. Indien je bij deze bedrijven ook gekend bent en je communicatie- en privacy-instellingen op hun platforms dit toelaten, kan Eerste Hulp Bij Autisme je gepaste advertenties tonen via hun kanalen.
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en/of op te sporen: Eerste Hulp Bij Autisme kan je gegevens ook gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude, smishing en phishing, evenals voor het handhaven van onze algemene voorwaarden.
 • Naleving wet- en regelgeving: Wij kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan wet- en regelgeving die Eerste Hulp Bij Autisme dient na te leven en het laten uitvoeren van audits en controles. Eerste Hulp Bij Autisme kan wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het kader van een geschil of een rechtszaak of indien bepaalde overheidsinstellingen (bv. politie, gerecht, hulpdiensten) dit vereisen. Om te voldoen aan deze wet- en regelgeving kan het gebeuren dat we deze informatie bekendmaken zonder dat je dit weet, zonder je toestemming en zelfs zonder je hiervan op de hoogte te brengen. Voorts zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens bij te houden in het kader van onze algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden: Wij kunnen je anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

5. Aan welke derden worden deze gegevens eventueel doorgegeven?

Aan leveranciers, onderaannemers en andere dienstverleners: We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen, onderaannemers of andere dienstverleners om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van diensten aan jou.
We gebruiken bijvoorbeeld leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om onze dienstverlening te optimaliseren, fraude te beperken, klantenservice te leveren, gegevens te analyseren en feedback van gebruikers te verwerken en beheren.
Het is mogelijk dat deze leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie. In ieder geval geven wij deze bedrijven enkel toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten of de naleving van bepaalde wetgeving en eisen wij van hen dat zij de nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te eerbiedigen mits een passende beveiliging.

Aan overheden: Het is ook mogelijk dat wij persoonlijke gegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van je communicatie: (i) om te voldoen aan de wet of in het kader van een juridische procedure of wettelijke verzoeken; (ii) om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of (iii) om de rechten en eigendommen van Eerste Hulp Bij Autisme te beschermen, waaronder de handhaving van onze algemene gebruiksvoorwaarden.

Zakelijke overdrachten: Eerste Hulp Bij Autisme behoudt zich het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig dit Privacybeleid. 

6. Bewaartermijn van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze services te leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Wij houden dossiers bij met persoonsgegevens van klanten en berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist.

We kunnen onvolledige of onjuiste informatie ten allen tijde en naar uw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.

7. 'Cookie' beleid Eerste Hulp Bij Autisme

Websites gebruiken technologieën om voor elke bezoeker zo gebruiksvriendelijk mogelijk te zijn. Cookies bijvoorbeeld.

Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat een website (de websitehouder of een derde partij zoals adverteerders) aan uw apparaat geeft wanneer u een website bezoekt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze Services bijeen te brengen.

We vinden het van groot belang dat je weet en begrijpt welke tools/services en de daaraan verbonden technologieën/cookies we op onze website gebruiken en waarom. 

 • Essentieel: deze tools/services zijn vereist om de kernfunctionaliteiten van de website te activeren. Deze kunnen helaas niet gedeactiveerd worden. 
  Deze minimale hoeveelheid cookies/services bevestigt u door op de knop 'Accepteer alleen noodzakelijke' te klikken in de cookiebalk. 
 • Functioneel & Marketing:
  Functioneel: deze tools/services laten ons toe de website te analyseren en te verbeteren. Deze kan u ten allen tijden weigeren, maar hou er AUB rekening mee dat het dan kan gebeuren dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en uw ervaring online beperkt kan zijn.
  U kunt uw toestemming altijd wijzigen / intrekken via de cookiebalk.
  Door op de knop 'Alles accepteren' te klikken geeft u toestemming dat deze cookies actief zijn.
  Klikken op de knop 'Accepteer alleen noodzakelijke' zorgt ervoor dat ze inactief zijn. 
  Marketing: deze tools/services worden door adverteerders gebruikt om u advertenties aan te bieden die bij uw interesses passen.
  U kunt uw toestemming altijd wijzigen / intrekken via de cookiebalk.
  Door op de knop 'Alles accepteren' te klikken geeft u toestemming dat deze cookies actief zijn.
  Klikken op de knop 'Accepteer alleen noodzakelijke' zorgt ervoor dat ze inactief zijn.  

In de meeste populaire browsers zoals Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge en Safari kun je in de instellingen kiezen welke cookies je wilt toelaten. In elke browser kun je ook alle cookies op je computer verwijderen, maar die instellingen moet je voor elke browser en elk toestel apart aanpassen. Als je ervoor kiest om geen enkele soort cookies in je browser toe te laten, inclusief functionele cookies, kan het zijn dat onze websites niet meer goed werken voor jou.

Het cookiebeleid zal af en toe nog aangepast worden omdat de website of de wetgeving rond cookies verandert. In deze paragraaf vind je altijd de meest recente versie.

8. Wat zijn mijn rechten als gebruiker en hoe oefen ik deze uit?

Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie. Ook wanneer je gegevens deelt met bedrijven, moet je steeds de controle over je persoonsgegevens kunnen behouden. Hieronder lijsten we op welke rechten je daarom hebt, en hoe je deze bij Eerste Hulp Bij Autisme kan uitoefenen:

 1. Recht op inzage: Je hebt het recht om van Eerste Hulp Bij Autisme bevestiging te ontvangen of we jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken, inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie van de betrokken gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat. Je kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@ehba.be
 2. Recht op rectificatie: Je hebt het recht om te vragen om een rechtzetting van je gegevens wanneer je merkt dat we foutieve gegevens over jou verwerken. Je kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@ehba.be.
 3. Recht op gegevenswissing: Je hebt het recht om de wissing van je persoonsgegevens aan te vragen. Dit is geen absoluut recht en is daarom niet steeds van toepassing (bv. omdat we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens bij te houden). Je kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@ehba.be.
 4. Recht op beperking: Je hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken. Je kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@ehba.be.
 5. Recht op overdraagbaarheid persoonsgegevens: Je hebt het recht om de om de gegevens op te vragen die je aan ons verstrekt hebt in het kader van verwerkingen die gebaseerd zijn op jouw (expliciete) toestemming of die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou. Deze worden je dan bezorgd in een machine leesbare vorm. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@ehba.be.
 6. Recht van bezwaar: Je hebt het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, met inbegrip van profilering. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@ehba.be.
 7. Recht van bezwaar tegen direct marketing: Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Dit recht is absoluut – er moet steeds gevolg aan gegeven worden. In bepaalde gevallen kan je dit recht reeds uitoefenen op het moment dat je je gegevens met ons deelt. Daarnaast kan je je steeds uitschrijven voor elektronische direct-marketing-communicatie via je accountinstellingen en via de uitschrijflink in ontvangen berichten.
  Om je recht van bezwaar tegen direct marketing voor andere kanalen uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar privacy@ehba.be.
  Indien je van geen enkel bedrijf nog direct marketing via telefoon wil ontvangen, kan je je telefoonnummer toevoegen aan de Bel-me-niet-meer Lijst (www.dncm.be).
  Om ook via de post van geen enkel bedrijf nog direct marketing te ontvangen, voeg je je gegevens toe aan de Robinson List (www.robinsonlist.be).
  Eerste Hulp Bij Autisme houdt steeds met beide lijsten rekening in haar direct marketing campagnes.
 8. Recht op intrekking van toestemming: Wanneer je toestemming gegeven hebt voor bepaalde verwerkingen van je gegevens, kan je deze op elk moment terug intrekken. Toestemming intrekken is steeds even eenvoudig als toestemming geven: gaf je een opt-in voor een nieuwsbrief, dan kan je je ook steeds uitschrijven via je accountinstellingen of via een uitschrijflink in elke ontvangen e-mail. Merk je dat dit toch niet het geval is, gelieve het ons dan meteen te melden via privacy@ehba.be.
 9. Recht om klacht in te dienen: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan deze bereiken op volgend adres: Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 1000 Brussel Voor meer informatie verwijst Eerste Hulp Bij Autisme naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan onze eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten. 

9. Hoe beschermen we uw gegevens?

Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de Site en van uw informatie.
Wij maken gebruik van procedures en beleidsmaatregelen die voldoen aan de normen in de branche, om de veiligheid van de gegevens die we verzamelen en bewaren te garanderen en om ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen, en wij eisen van alle externe partijen dat zij vergelijkbare beveiligingsvereisten naleven, in overeenstemming met dit Privacybeleid. Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze Site en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.

10. Updates of wijzigingen van dit privacybeleid

We zullen af en toe dit Privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. Wanneer wij veranderingen aan het Privacybeleid openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" onderaan het document. Wanneer het om een ingrijpende wijziging gaat, dan zullen wij je hiervan vooraf op de hoogte brengen (bv. door je een kennisgeving via e-mail te sturen) en vragen wij wanneer de wet dit vereist jouw voorafgaande toestemming. 

11. Hoe u contact met ons kan opnemen

Als je een vraag hebt over onze producten of diensten of over dit Privacybeleid, dan kan je op volgende wijze contact met ons opnemen:

 • Per briefwisseling:
  Inzicht VZW
  Hoogveldweg 30 bus 11
  2500 Lier
 • E-mail: privacy@ehba.be

Voor het laatst gewijzigd 28/06/2023